This was a minor project I created for my final year of university that focused around mental health and self care. I wanted to create illustrations that could be used to promote self care and positivity as well as possible reminder cards for people who may be struggling. I created a collection of 10 prints. I focused on creating vibrant and colourful illustrations because using bright or pastel colours can have an uplifting affect on your mood which is what I wanted to convey through my work. This project aimed to bring some brightness and positivity to a serious topic. 
Roedd hwn yn brosiect fach a greais ar gyfer fy mlwydd olaf yn brifysgol a oedd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a hunanofal. Roeddwn i eisiau creu lluniau y gellid eu defnyddio i hyrwyddo hunanofal a phositifrwydd ynghyd a chardiau atgoffa posib ar gyfer pobl sydd mewn angen. Fe wnes i greu casgliad o 10 print. Canolbwyntiais ar greu lluniau bywiog a lliwgar oherwydd gall defnyddio lliwiau llachar neu bastel gael effaith ddyrchafol ar eich hwyliau, sef yr hyn yr oeddwn am ei gyfleu trwy fy ngwaith. Nod y prosiect hwn oedd dod a rhywfaint o ddisgleirdeb a phositifrwydd i bwnc difrifol.
Aromatherapy
Aromatherapy
Socks
Socks
Left: Aromatherapy 
Aromatherapy is an organic way to help improve your mood, mental state and health. One method of aromatherapy is to diffuse essential oils into the air. 
Right: Socks
I created this design to emphasise that doing something as little as putting a fresh pair of socks on can really help with self care.
Chwith: Aromatherapi 
Mae aromatherapi yn ffordd organig i helpu i wella'ch hwyliau, eich cyflwr meddwl a'ch iechyd. Un dull o defnyddio aromatherapi yw tryledu olewau hanfodol i'r awyr. 
Dde: Sannau 
Fe wnes i greu'r dyluniad yma i bwysleisio y gall wneud rhywbeth cyn lleied a rhoi par ffres o sannau yn gallu helpu mewn gwirionedd gyda hunanofal.
Travel
Travel
Travel
Travel has proven to help mental health by boosting happiness and satisfaction. Travelling gives you the opportunity to step away from the daily grind. The new events and experiences help rewire your brain, which boosts your mood and self confidence. Obviously this isn't possible for everyone, but taking a day trip to a town you have never been to could offer a similar affect.
TEithio
Mae teithio wedi profi i helpu iechyd meddwl trwy hybu hapusrwydd a boddhad. Mae teithio yn rhoi cyfle i chi gamu i ffwrdd o'r llif dyddiol. Mae'r digwyddiadau a'r profiadau newydd yn helpu i ailweirio'ch ymennydd, sy'n rhoi hwb i'ch hwyliau a'ch hunanhyder. Yn amlwg nid yw hyn yn bosibl i bawb, ond gallai mynd ar drip dydd i dref nad ydych erioed wedi bod iddi gynnig effaith debyg.
Face masks
Face masks
Gratitude
Gratitude
Left: Face masks 
Face masks are known as one of the best ways to help with mental health and self care. Although it is only a temporary solution, doing face masks can help you relax and to take a moment to appreciate life. It also helps relieve stress and you will get amazing skin in the process. 
Right: Gratitude 
Being grateful increases your physical health, improves psychological health, it enhances empathy and reduces aggression. 
Chwith: Masgiau wyneb 
Mae masgiau wyneb yn un o'r ffyrdd gorau o helpu gydag iechyd meddwl a hunanofal. Er mae datrysiad dros dro yn unig ydyw, gall gwneud masgiau wyneb eich helpu i ymlacio a chymryd eiliad i werthfawrogi bywyd. Mae hefyd yn helpu i leddfu straen a byddwch yn cael croen anhygoel yn y broses. 
Dde: Diolchgarwch
Mae bod yn ddiolchgar yn cynyddu eich iechyd corfforol, yn gwella iechyd seicolegol, yn gwella empathi ac yn lleihau ymddygiad ymosodol. 
Treat
Treat
Treat 
A treat is a very important part of self care, you can't possibly be perfect all the time. Everyone deserves to treat themselves once in a while. Wether that's treating yourself to some face masks, shopping spree or having your favourite chocolate. If you allow yourself a treat every now and then it will lower your craving and increase your positivity.
Gwledd
Mae gwledd yn rhan bwysig iawn o hunanofal, ni allwch fod yn berffaith trwy'r amser. Mae pawb yn haeddu gwledd weithiau. Gall eich gweldd yn gallu fod unrhywbeth o wneud masgiau wyneb, i sbri siopa i gael eich hoff siocled. Os ydych chi'n caniatau eich hun i cael y gwledd bob hyn a hyn, bydd yn gostwng eich chwant ac yn cynyddu eich positifrwydd.
Hydrate
Hydrate
Warm drink
Warm drink
Left: Hydration
Right: Warm Drink
Chwith: hydradiad 
Dde: Diod gynnes 
Words of affirmation
Words of affirmation
You are enough
You are enough
Right: You Are Enough 
You are the most important person when it comes to self care and mental health. You need to ensure that you take care of yourself before anyone else. And always remember "You Are Enough".
Dde: Rydych chi'n digon
Chi yw'r person pwysicaf o ran hunanofal ac iechyd meddwl. Mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun cyn unrhyw un arall. A chofiwch bob amser "Rydych chi'n ddigonol."
2019
Back to Top