During my time in America I worked on a project, and developed drawings based off things I saw in Ohio. When I got back to Swansea and I had all of my equipment I developed my sketches into paintings. Before my trip to America I got approached on Instagram to be a part of the FDC Young Designer Awards in London, to showcase my work in October 2019. I used this as a perfect opportunity to showcase everything I did in America. I spent the time between coming back from America working non-stop on my designs to make sure I could showcase the best in London. This experience was scary for me, it was my first big exhibition, and it was my first time ever driving long distance in my car and I was going to one of the busiest places. I wanted to be fully prepared, I made sure I had my own business cards and that my work would stand out (hopefully) in the exhibition.
To create my business cards, I experimented with water Marbling. I ruined one of the lecturers Tupperware boxes to create these marbling designs, but it was very worth it.
I used my iPad to draw my name and my details. I actually really liked how it turned out. I use this business card when I exhibit my more abstract fine art designs
Yn ystod fy nghyfnod yn America gweithiais ar brosiect, a datblygu dyluniadau yn seiliedig ar bethau a welais yn Ohio.Pan gyrhaeddais yn ôl i Abertawe a chefais fy holl offer gelf, datblygais fy brasluniau yn baentiadau. Cyn fy nhaith i America, cysylltais ar Instagram i fod yn rhan o Wobrau Dylunwyr Ifanc FDC yn Llundain, i arddangos fy ngwaith ym mis Hydref 2019. Defnyddiais hwn fel cyfle perffaith i arddangos popeth a wnes i yn America. Treuliais yr amser rhwng dod yn ôl o America yn gweithio’n ddi-stop ar fy nyluniadau i sicrhau y gallwn arddangos y gorau yn Llundain.Roedd y profiad hwn yn frawychus i mi, hwn oedd fy arddangosfa fawr gyntaf, a hwn oedd fy nhro cyntaf erioed i yrru pellter hir yn fy nghar ac roeddwn i'n mynd i un o'r lleoedd prysuraf. Roeddwn i eisiau bod yn hollol barod, fe wnes i sicrhau bod gen i fy nghardiau busnes fy hun ac y byddai fy ngwaith yn sefyll allan (gobeithio) yn yr arddangosfa.I greu fy nghardiau busnes, arbrofais gyda Marmor dŵr. Fe wnes i ddifetha un o flychau Tupperware y darlithwyr i greu'r dyluniadau marmor hyn, ond roedd yn werth chweil. Defnyddiais fy iPad i dynnu fy enw a fy manylion.Roeddwn i wir yn hoffi sut y digwyddodd. Rwy'n defnyddio'r cerdyn busnes hwn pan fyddaf yn arddangos fy nyluniadau celfyddyd gain mwy haniaethol
One of the designs I adapted for this exhibition was the drawing I made in the abstract class in Ohio. I made the design a lot bigger and used mountboard this time. I used bright acrylic paint to make it stand out more in comparison to the original black and white design.
Un o'r dyluniadau y gwnes i eu haddasu ar gyfer yr arddangosfa hon oedd y llun a wnes i yn y dosbarth haniaethol yn Ohio. Fe wnes i'r dyluniad lawer yn fwy a defnyddio mowntinfwrdd y tro hwn. Defnyddiais baent acrylig llachar i'w gwneud yn sefyll allan yn fwy o'i gymharu â'r dyluniad du a gwyn gwreiddiol. 

Progress Picture one:

I spent hours working on this design. This was really a turning point for my designs. I started using bold flat colours more often, and it really shaped all the designs to come after this. This helped me find my own style which I really enjoy.
Treuliais oriau yn gweithio ar y dyluniad hwn. Roedd hwn mewn gwirionedd yn drobwynt ar gyfer fy nyluniadau.Dechreuais ddefnyddio lliwiau gwastad beiddgar yn amlach, ac roedd yn siapio'r holl ddyluniadau i ddod ar ôl hyn. Fe wnaeth hyn fy helpu i ddod o hyd i'm steil fy hun yr wyf yn ei fwynhau'n fawr.

Progress picture two:

This was the finished product shown below, photographed in the studio, I was really happy with the outcome even if it did take over a week. I was far from finished, I wanted to have a mixture of different sizes and materials. This painting I used mount board and the others I painted on scrap bits of wood I found in skips, which is one of my favourite things; to re-work old materials.
Hwn oedd y cynnyrch gorffenedig a ddangosir isod, y tynnwyd llun ohono yn y stiwdio, roeddwn yn hapus iawn gyda'r canlyniad hyd yn oed pe bai'n cymryd dros wythnos. Roeddwn i ymhell o fod wedi gorffen, roeddwn i eisiau cael cymysgedd o wahanol feintiau a deunyddiau. Y paentiad hwn a ddefnyddiais mowntinfwrdd a'r lleill a baentiais ar ddarnau sgrap o bren a ddarganfyddais mewn sgipiau, sef un o fy hoff bethau; i ail-weithio hen ddeunyddiau.

Finished product

The next piece I painted I designed on wood, i included a half way picture below, I used a design I made in America which was inspired by the roof of a church there. although it looks patchy, by the end it looks very snazzy and bold. While I was in America, I focused less on being precise and making realistic drawings and more about looking at the environment and taking patterns I see and turning them into bright coloured paintings. This piece although small was really effective.
Dyluniais y darn nesaf a baentiais ar bren, felly roedd yn rhy anodd cael llun o'r blaen. Ond unwaith eto, defnyddiais ddyluniad a wneuthum yn America a gafodd ei ysbrydoli gan do eglwys yno. Tra roeddwn i yn America, canolbwyntiais lai ar fod yn fanwl gywir a gwneud lluniadau realistig a mwy am edrych ar yr amgylchedd a chymryd patrymau rwy'n eu gweld a'u troi'n baentiadau lliw llachar. Roedd y darn hwn, er ei fod yn fach, yn effeithiol iawn. 

Half way through painting number two 

I created 3 other paintings that I didn’t take before and after pictures of, I made sure each painting was cohesive and worked well as a group. My favourite by far had to be the pastel coloured one which was based off of my trip to Gallipolis, the main feature in the middle is the logo that is on the Gallipolis sign. 
I spent a lot of time trying to find the perfect outfit to wear, I had bought 2 dresses from Quiz to wear but when I got to Reading I realised that they made me look really bloated; in the end I found a dress that was perfect for the exhibition in Primark and I think made the overall look better. I got my hair dyed pink especially for this exhibition and I have been dying it pink every few months since then because I feel that it’s a part of my brand identity now and works cohesively with my designs.
Fe wnes i greu 3 llun arall na wnes i eu tynnu cyn ac ar ôl lluniau ohonyn nhw, fe wnes i sicrhau bod pob paentiad yn gydlynol ac yn gweithio'n dda fel grwp. Fy ffefryn o bell ffordd oedd yr un lliw pastel a oedd wedi'i seilio ar fy nhaith i Gallipolis, y brif nodwedd yn y canol yw'r logo sydd ar arwydd Gallipolis.
Treuliais lawer o amser yn ceisio dod o hyd i'r wisg berffaith i'w gwisgo, roeddwn i wedi prynu 2 ffrog gan Quiz i'w gwisgo ond pan gyrhaeddais Reading sylweddolais eu bod yn gwneud i mi edrych yn chwyddedig iawn; yn y diwedd des i o hyd i ffrog a oedd yn berffaith ar gyfer yr arddangosfa yn Primark ac rwy'n credu bod y cyfan yn edrych yn well. Fe wnes i liwio fy ngwallt yn binc yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon ac rydw i wedi bod yn ei marw’n binc bob ychydig fisoedd ers hynny oherwydd fy mod i’n teimlo ei fod yn rhan o fy hunaniaeth brand nawr ac yn gweithio’n gydlynol gyda fy nyluniadau.
I ended up driving to reading and driving from reading to London, which was very stressful, especially in the pouring rain. But once we got there it was a success! Everyone who was there was incredibly talented! There were a few artists who had stands and then there were designers, and there was a fashion show with some amazing designs. It was a good networking opportunity for me especially as my first exhibition. I met some amazing people and gave my business cards out to people from the industry and the press. I had help setting up from a product designer/ boyfriend Owain since all my pieces were incredibly heavy. And upon arriving there I didn’t think any of my family was coming because it was so far away, and there in front of me was my uncle and auntie with my little cousins! It just made the day even better overall. I spent the 5 hours chatting to people, advertising on social media and getting good pictures for my external project at university.
Fe wnes i orffen gyrru i Reading a gyrru o Reading i Lundain, a oedd yn straen mawr, yn enwedig yn y glaw arllwys.Ond ar ôl i ni gyrraedd roedd yn llwyddiant! Pawb oedd roedd yna dalent anhygoel! Roedd yna ychydig o artistiaid a oedd â stondinau ac yna roedd dylunwyr, ac roedd sioe ffasiwn gyda rhai dyluniadau anhygoel. Roedd yn gyfle rhwydweithio da i mi yn enwedig fel fy arddangosfa gyntaf. Cyfarfûm â phobl anhygoel a rhoddais fy nghardiau busnes i bobl o'r diwydiant a'r wasg. Cefais help i sefydlu gan ddylunydd cynnyrch / cariad Owain gan fod fy holl ddarnau yn anhygoel o drwm. Ac ar ôl cyrraedd yno doeddwn i ddim yn meddwl bod unrhyw un o fy nheulu yn dod oherwydd ei fod mor bell i ffwrdd, ac yno o fy mlaen roedd fy ewythr a modryb gyda fy nghefndryd bach! Fe wnaeth y diwrnod hyd yn oed yn well ar y cyfan. Treuliais y 5 awr yn sgwrsio â phobl, yn hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol ac yn cael lluniau da ar gyfer fy mhrosiect allanol yn y brifysgol.

Picture of me with my uncle and auntie- Hannah and richard 

a picture of the set up

Me with my paintings

Me and owain finished the evening with a 2 hour drive back to reading, and had a celebratory spoons! it was so good! this was an amazing start to my third year of university, i felt like i could start the year with a lot of confidence. Which really worked in my favour, i've really developed as an artist these last couple of months. London was a very surreal experience and the first of many exhibitions there hopefully. Im looking forward to documenting the development of my work through my blog! 
stay tuned for more...
Gorffennodd fi ac owain y noson gyda gyriant 2 awr yn ôl i Reading, a dathlu gyda spoons! roedd mor dda! roedd hwn yn ddechrau anhygoel i'm trydedd flwyddyn yn y brifysgol, roeddwn i'n teimlo y gallwn ddechrau'r flwyddyn gyda llawer o hyder. A weithiodd yn wirioneddol o'm plaid, rwyf wedi datblygu'n wirioneddol fel arlunydd yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.Roedd Llundain yn brofiad swrrealaidd iawn a'r cyntaf o lawer o arddangosfeydd yno gobeithio. Rwy'n edrych ymlaen at ddogfennu datblygiad fy ngwaith trwy fy mlog! 
mae llawer fwy i ddod ...
Holly Tamara Illustration 
Back to Top